Privacyverklaring De Notengalm Boechout vzwDe Notengalm Boechout vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als De Notengalm Boechout vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Noëlla Mariën
De Notengalm Boechout vzw
Lange Kroonstraat 1
2530 Boechout
info@notengalm.be


Welke gegevens verzamelt De Notengalm Boechout vzw en voor welk doel
De Notengalm Boechout vzw verzamelt persoons- en contactgegevens van leden, bestuurders, sympathisanten en van andere stakeholders (partnerorganisaties, perscontacten, enz.). De gegevens worden verkregen van de betrokkenen zelf.
Deze gegevens worden door het bestuur van De Notengalm Boechout vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• Deelname aan de activiteiten van De Notengalm Boechout vzw
• Het ontvangen van het ledenblad en uitnodigingen (met toestemming van de betrokkene)
• Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
• Conform de vzw-wetgeving
• Vrijwilligers verzekering
• Organisatie van activiteiten van de vereniging

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn
De Notengalm Boechout vzw bewaart uw persoonsgegevens voor een maximumtermijn van 5 jaar na het laatste gebruik ervan. De bewaring gebeurt op elektronisch beveiligde wijze en in afgesloten kast op de maatschappelijke zetel van de vereniging,

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Tevens kan u bezwaar (verzet) indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde onderzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming.

Wijziging privacy statement
De Notengalm Boechout vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.